Avaldus arvelduskonto kantava sissetuleku aresti alt vabastamiseks

TÄITEMENETLUSE LÄBIVIIJA

Kohtutäitur Andrei Krek
Puškini tänav 14, 20307 Narva
Tel. (+372) 35 69490
E-post: info@andreikrek.com

Form reference

СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

Судебный исполнитель Андрей Крек
Ул. Пушкина 14, 20307 Нарва
Телефон: (+372) 35-69-490, факс: (+372) 35-69-491
эл. почта: info@andreikrek.com

VÕLGNIKU ANDMED

Прошу освободить из-под ареста поступающий на мой банковский рассчетный счет доход в объеме, предусмотренном статьями 131, 132 и 133 Кодекса об исполнительном производстве.

На мой рассчетный счет

поступает следующий доход

Данные о находящихся у меня на иждивении лицах:

Имя и фамилия: Личный код Операции

Прилагаю к заявлению следующие документы

 

Kinnitan kohtutäiturile esitatud andmete õigsust
Olen teadlik:

1. Kohustusest viivitamata teatada kohtutäiturile kõikidest asjaoludest, mis mõjutavad elatisabi maksmist, s.o lapse kasvatamise lõpetamisest, võlgniku ülalpidamiskohustuse täitma asumisest, elatise kohtuotsuse muutmisest, välisriigis täitemenetluse alustamisest, välisriigis toimuva täitemenetluse lõppemisest, välisriigis pooleliolevast täitemenetlusest, lapse õpingute lõpetamisest.

2. Kohustusest elatisabi riigile tagasi maksta, kui elatisabi on makstud hoolimata sellest, et vastavalt perehüvitiste seaduses sätestatud elatisabi saamise tingimused ei olnud täidetud.

3. Olen nõus täitemenetlusaegse elatisabi taotluse edastamisega Sotsiaalkindlustusametile.

Taotluse kuupäev
dateicon
Esitaja allkiri
 

Kui avaldus esitatakse paberkandjal